Slovník dražieb

Dražba

Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie. Je to tiež konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Dražobná zábezpeka

Dražobná zábezpeka je zabezpečením v ustanovenej výške a forme, budúcich záväzkov účastníkov dražby. Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť sumu 49 790,88 EUR a taktiež nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania.

Dražobník

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo o majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

Licitátor

Licitátorom môže byť len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne spôsobilá na výkon tejto funkcie a je oprávnená konať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe (otvára dražbu, vyzýva účastníkov aby urobili podanie, udeľuje príklep,…) Licitátor je zamestnancom dražobníka.

Minimálne prihodenie

Dopredu stanovená čiastka, o ktorú sa zvyšuje každé ďalšie pridanie oproti poslednému podaniu.

Najnižšie podanie

Najnižšia suma, za ktorú je možné odkúpiť predmet dražby. Pri nej začína licitácia.

Navrhovateľ dražby

Je to osoba, ktorá podáva návrh na vykonanie dražby.

Opakovaná dražba

Vykonáva sa v prípade ak sa počas prvého kola dražby predmet dražby nevydražil, alebo ak bola dražba zmarená. Uskutoční sa na základe Zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzatvorenej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu. Táto zmluva sa uzatvára do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby. Opakovaná dražba sa nevykonáva, ak dražobník upustil od dražby, alebo po vyhlásení neplatnej dražby.

Podanie

Podanie je ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podania prevyšujú podanie už urobené najmenej o minimálne prihodenie, ak nie je ďalej ustanovené inak.

Predmet dražby

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom. Nie je možné dražiť cenné papiere. Predmetom dražby nemôže byť majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb.

Príklep

Úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k prechodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

Register dražieb

Notársky centrálny register dražieb je miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (internet) uverejnené informácie určené Zákonom o dobrovoľných dražbách alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.

Spoločná dražba

Ak ide o dražbu hnuteľných vecí a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje 16 596,96 eura, je možné ich vydražiť v spoločnej dražbe; dražobník je povinný určiť poradie, v akom budú dražené. Vyvolanie sa vykoná pri každom predmete dražby samostatne. Vo vyvolaní musí byť uvedené aj poradové číslo predmetu dražby.

Vydražiteľ

Vydražiteľom je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep licitátora, a ktorý v stanovenej lehote uhradil cenu.

Výťažok dražby

Výťažkom dražby suma, ktorá bola dosiahnutá vydražením.

Vyvolanie

Vyvolanie je vyhlásenie licitátora o predmete dražby a tiež výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk.

Záložný veriteľ

Záložný veriteľ je osoba, ktorej pohľadávka je zabezpečená záložným právom a ktorá je oprávnená konať v mene vlastníka podľa osobitného zákona.

Kontakt