Reštrukturalizácia firiem

V dnešnej dobe existuje už veľa firiem. Nie každá firma však dokáže uniesť všetky potrebné výdavky. Ak sa dostavia finančné problémy je nutné ich riešiť.

Reštrukturalizácia firmy

Mnohým firmám, ktoré sa dostali do finančných problémov hrozí konkurz. No ak má firma, ktorá sa dostane do takejto situácie ešte nejaký potenciál ktorý sa dá rozvíjať, môže pristúpiť na formu reštrukturalizácie. Jej cieľom je dať druhú šancu a pomôcť vyliečiť chorú firmu, ktorá je v kritickom období svojho fungovania, aby znova dosiahla svoje normálne fungovanie. Celý tento proces sa deje pod súdnou ochranou.

Celková kríza firmy sa prejavuje nie len na ekonomických výsledkoch, či na výrazne zhoršenom cash-flow firmy. Taktiež sú zreteľné aj doprovodné efekty takejto situácie: útlm odbytu a strata zákazníkov, výrazne znížená solventnosť podniku, neschopnosť nielen krátkodobo ale aj dlhodobo splniť si svoje záväzky, veľmi ťažká atmosféra strachu a nedôvery vo firme, komunikačné bloky vo vnútri aj mimo firmy atď.

Začatím reštrukturalizácie a plnením jej podmienok, zabránite rozpredaju majetku a prerušíte konkurz spoločnosti, aj konanie dražby. Zákon o reštrukturalizácii ochraňuje firmu odo dňa zverejnenia začatia reštrukturalizácie v obchodnom vestníku.

Reštrukturalizácia firmy v sebe zahŕňa vážne a podstatné zásahy nie len do riadenia firmy. Ide v nej o nevyhnutné zásahy do finančného, predajného, personálneho aj výrobného riadenia, či celkovej zmeny výrobného alebo obchodného zamerania firmy. Reštrukturalizáciou problémy firmy nezmiznú, avšak firma dostáva šancu na ich vyriešenie. Môže komunikovať s bankou o predĺžení splatnosti úverov, uvoľnia sa účty zablokované exekútormi, preruší sa konkurz v počiatočnej fáze, firma môže rokovať s veriteľmi o odpustení časti dlhov.

Čo teda firma reštrukturalizáciou získava?

Zákonnú ochranu spoločnosti pred veriteľmi a prerušenie všetkých exekúcií, platobných rozkazov, dražieb majetku. Taktiež získava ochranu majetku spoločnosti, odblokovanie bankových účtov spoločnosti, dohodu o vysporiadaní zabezpečovacích práv vyplývajúcich z firemných úverov. Firma získava časový priestor k znovu naštartovaniu spoločnosti, čo značí približne 9 mesiacov.

Ďalšími výhodami sú:

  • možnosť vymáhania pohľadávok za asistencie reštrukturalizačného správcu
  • kontrola nad celým procesom reštrukturalizácie
  • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
  • firma si zachová podstatnú časť svojej prevádzky
  • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
  • možnosť naďalej podnikať bez obmedzení
  • rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie


Reštrukturalizácia však prináša aj isté nevýhody.
Majetok a nakladanie s ním počas reštrukturalizácie kontroluje správca. Ak reštrukturalizačný plán nie je schválený, firma ide do konkurzu. Ak počas reštrukturalizácie firma neplní reštrukturalizačný plán, správca má za povinnosť vyhlásiť na firmu konkurz.

Reštrukturalizácia je vykonávaná podľa: Zákon 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Kontakt