Právne služby

Naša spoločnosť DS service, s.r.o. poskytuje pre svojich klientov aj kompletný právny servis na vysokej odbornej úrovni. Právne poradenstvo poskytujeme svojim klientom vo všetkých oblastiach práva, prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Svojim klientom garantujeme vysokú odbornosť a skúsenosti, ktoré sme získali počas rokov pôsobenia. Snažíme sa každému nášmu klientovi vyjsť čo najviac v ústrety a nájsť pre neho to najideálnejšie, teda to najvhodnejšie riešenie pre jeho konkrétny problém. Obchodné právo, občianske právo, konkurzy a reštrukturalizácie, zakladanie obchodných spoločností, zmena údajov v obchodnom registri, prevody nehnuteľností… to všetko je len zlomok toho, s čím sa naši právnici už stretli a pomohli našim klientom. Každý jeden klient je pre nás partnerom, ktorému chceme pomôcť, preto zaručujeme absolútnu dôveru, flexibilitu, precíznosť a profesionalitu. Spolupracujeme aj s ďalšími odbornými pracovníkmi, ktorí sú zameraní na cudzie jazyky, vypracovanie znaleckých posudkov, ekonomické aspekty právneho poradenstva, poisťovaciu agendu a pod.

Finančná spoločnosť DS service, s.r.o. spolu s advokátskou kanceláriou Vám zaručuje úplnú diskrétnosť, profesionalitu, osobitný prístup ku každému klientovi, komplexné riešenia pre Váš problém. Sme flexibilní, dokážeme sa s Vami časovo dohodnúť a hlavne pracujeme rýchlo a dôkladne. V každom prípade sa snažíme porozumieť potrebám klienta a poskytnúť mu potrebnú právnu pomoc. Stále sa snažíme zlepšovať podmienky poskytovania našich právnych služieb, aby viedli k úplnej spokojnosti nášho klienta.

Oblasti práva, ktoré poskytujeme našim klientom:

Rodinné právo

Nie vždy príjemnou oblasťou býva rodinné právo. Zahŕňa v sebe rozvody, vyživovacie povinnosti, určenie či zapretie otcovstva, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, právne normy upravujúce vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, úpravu styku rodiča s dieťaťom po rozvode, osvojenie detí, adopcia, pestúnska starostlivosť…

Občianske právo

Zahŕňa v sebe kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, záložné zmluvy, návrhy na vklad do katastra, zmluvy o nájme nehnuteľnosti, občianskoprávne zmluvy, ochrana ľudských práv a základných slobôd, dedičské konanie, podielové spoluvlastníctvo, právna ochrana spotrebiteľa, plnomocenstvo, vydedenie, testamenty…

Pracovné právo

Upravuje vzťahy pri uskutočňovaní ľudskej práce. Patrí sem vypracovanie pracovných zmlúv, ukončenie pracovného pomeru, riešenie zodpovednosti za škody v pracovno-právnych vzťahoch, riešenie diskriminácie na pracovisku, ochrana osobných údajov zamestnancov, kolektívne zmluvy, pracovné poriadky, dohody o pracovnej činnosti, manažérske zmluvy, interné právne normy a smernice…

Právo duševného vlastníctva

Toto právo upravuje priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, registrácie ochranných známok, zápis ochranných známok na Slovensku a v zahraničí, odvolanie voči zápisu ochrannej známky, získanie licencie na používanie ochranných známok…

Konkurzné právo

Zahŕňa v sebe zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, zastupovanie vo veriteľskom výbore a v incidenčných sporoch, osobný bankrot, oddlženie fyzickej osoby…

Pozemkové právo a nehnuteľnosti

Vzťahy v oblasti práva tretích osôb, právo k vecným bremenám, záložné právo, pozemkové právo, duplicitné vlastníctvo, zosúladenie údajov v katastri nehnuteľností, prevod, prechod, nájom a prenájom nehnuteľností, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné a podnájomné zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam,…

Správne právo

Upravuje vzťahy v oblasti verejnej správy, vznikajúce medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom. Patria sem katastrálne konania, kontakt s verejnou správou, vybavenie stavebného povolenia, územné konania, kolaudačné konania, susedské spory, jednania s obyvateľmi obce, podnety na ministerstvá, konania proti nečinnosti orgánov verejnej správy, konania o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, vykonateľnosť rozhodnutí cudzích správnych orgánov.

Právo neziskových organizácií

Do tejto oblasti práva patrí zakladanie neziskových organizácií, právne poradenstvo súvisiase s činnosťou neziskovej organizácie, likvidácia či zmena právnej formy neziskovej organizácie, vypracovanie stavov, vypracovanie zmluvnej dokumentácie, poradenstvo v daňových otázkach, ochrana dobrého mena,…

Prepravné právo

Vzťahy vznikajúce pri preprave osôb a tovaru, vypracovanie a analýza zmlúv, zastupovanie veriteľov pri vymáhaní pohľadávok, zastupovanie pri náhrade škody, prepravné podmienky, zastupovanie v súdnych sporoch,…

Finančné a daňové právo

Daňové konania a s tým ďalšie súvisiace konania, preskúmanie rozhodnutí správcu dane súdmi, potrebná registrácia pre podnikanie v zahraničí, záležitosti colného úradu, určenie krajiny v ktorej sa daň platí, vrátenie DPH a spotrebných daní, platenie daní a daňové oslobodenia pre fyzické a právnické osoby, daňová optimalizácia, zastúpenie v oblasti preskúmavania zákonnosti vydaných rozhodnutí v správnom konaní,…

Ochrana osobnosti

Zahŕňa v sebe právnu ochranu osobných práv, života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena,…

Kontakt