Postup leasingového financovania

Realizácia štandardného leasingového financovania má nasledujúce kroky:

Schválenie štruktúry obchodu v príslušných grémiách DS service, s.r.o.

Na základe spoločných rokovaní a získaných informácií od klienta pripraví spoločnosť DS service, s.r.o. návrh na schválenie financovania vo svojich grémiách.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej leasingovej zmluve

Klient uzatvorí Zmluvu o budúcej leasingovej zmluve na nehnuteľnosť so spoločnosťou DS service, s.r.o., v ktorej budú zahrnuté základné parametre financovania. V prílohe tejto zmluvy budú všetky ďalšie zmluvy, záruky a ďalšie dokumenty, ktoré musia byť podpísané alebo predložené v súvislosti s financovaním pri podpise zmluvy o budúcej leasingovej zmluve.

Kúpa pozemku

DS service, s.r.o. na základe inštrukcií od klienta obstará daný pozemok. Na danom pozemku nesmú byť žiadne ťarchy a prístup k nemu musí byť zabezpečený verejnou komunikáciou. Ak sa na pozemok prichádza cez susedné pozemky, musí byť príjazd zabezpečený vecným bremenom. K pozemku musí byť zabezpečený aj prístup ku všetkým inžinierskym sieťam. Len čo bude spoločnosť DS service, s.r.o. zapísaná ako vlastník nazaťaženého pozemku, uhradí sa pozemok a bude možné aj ďalšie financovanie výstavby. Konkrétny pozemok nemusí byť vždy súčasťou leasingového financovania, potom je však potrebné zabezpečiť vzťah k pozemku záložným právom.

Uzatvorenie zmluvy o dielo a financovanie výstavby

Spoločne s uzatvorením zmluvy o uzatvorení budúcej leasingovej zmluvy, uzatvorí DS service, s.r.o. zmluvu o dielo s generálnym dodávateľom stavby. Výber generálneho dodávateľa je na našom klientovi. Musí to však byť generálny dodávateľ, ktorý je akceptovateľný aj pre spoločnosť DS service, s.r.o.. Generálnym dodávateľom môže byť aj sám klient. Rovnako akceptovateľná pre spoločnosť DS service, s.r.o. musí byť aj forma Zmluvy o dielo. Po zabezpečení všetkých stavebných povolení na výstavbu klientom, je možné začať financovanie výstavby. Toto financovanie výstavby sa realizuje formou mesačných tranží, pričom jednotlivé tranže nepresiahnu hodnotu skutočne vykonaných prác.

Leasingová zmluva

Leasingová zmluva, podľa znenia dohodnutého v prílohe Zmluvy o budúcej leasingovej zmluve, bude uzatvorená po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho povolenia na nehnuteľnosť. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti má počas doby leasingu spoločnosť DS service, s.r.o..

Ukončenie leasingu

Klient má právo nadobudnúť vlastníctvo k nehnuteľnosti hneď po uplynutí dohodnutej doby leasingu na nehnuteľnosť.

V tomto článku je rozpísaná ilustrácia štandardného postupu. Naši pracovníci sú Vám plne k dispozícií aj pri riešení neštandardných situácií týkajúcich sa leasingu nehnuteľností.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Kontakt