Konkurz firmy

Firma, ktorá má pretrvávajúcu platobnú neschopnosť, sa môže dostať zo strany veriteľov do konkurzu. Ten vedie k zániku podnikania firmy. Je to osobitný druh civilného konania, v ktorom ide o vymáhanie pohľadávok proti dlžníkovi v úpadku. Dlžník je v úpadku vtedy, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a kto nie je schopný plniť záväzky 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Podnikateľ je predlžený, ak má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Ale čo sa vlastne počas konkurzu deje? Ide v ňom o postupné speňaženie majetku dlžníka a úhradu jeho záväzkov až dovtedy, kým všetky jeho záväzky neuhradí alebo pokiaľ nespeňaží všetok majetok dlžníka.

Po speňažení majetku dlžníka sa uspokojujú veritelia v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky ku sume všetkých pohľadávok veriteľov. To znamená, že miera uspokojenia jedného veriteľa závisí od celkovej sumy všetkých pohľadávok všetkých veriteľov. Aby sa konkurz mohol uskutočniť, je zákonom určený počet minimálne dvoch veriteľov. Individuálny veriteľ si môže vymáhať svoju požiadavku žalobou v súdnom konaní. Kto ale môže dostať firmu do konkurzu? Tento návrh môže podať dlžník, veriteľ alebo likvidátor dlžníka.

Ako vlastne prebieha konkurz (zjednodušene)

Konkurzné konanie sa začína návrhom podaným na príslušný súd. Ten môže podať dlžník sám alebo veriteľ. Veriteľ ale musí preukázať že dlžník nedlhuje iba jemu. To znamená, že ich je viacej, voči ktorým dlžník nesplnil svoje záväzky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti záväzkov. Ak návrh podáva dlžník sám, predkladá zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov, zoznam svojich spriaznených osôb a účtovnú uzávierku (ak je dlžník povinný viesť účtovníctvo). Súdu je potrebné uhradiť preddavok vo výške 663,88 Eur na majetok fyzickej osoby a 1.659,70 Eur na majetok právnickej osoby.

Súd na základe návrhu preskúma majetok dlžníka a ak má pochybnosti o rozsahu majetku určí predbežného správcu, ktorého poverí touto úlohou. Ak správca zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby má viac ako 1.659,70 Eur alebo majetok dlžníka právnickej osoby má viac ako 6.638,78 Eur vyhlási sa na majetok dlžníka konkurz. Ak je majetok dlžníka nižší, súd konkurz nevyhlási.

Keď už je konkurz vyhlásený, veritelia si môžu uplatniť svoje pohľadávky. Bez prihlásenia pohľadávky nie je možné pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu uspokojiť. Prebehne schôdza veriteľov kde sú zvolený zástupcovia, na základe nich potom správca pristupuje k speňažovaniu majetku dlžníka. Po speňažení nasleduje úhrada pohľadávok. Celý tento proces je pod prísnym dohľadom súdu. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obch. zák. sa následne spoločnosť zruší a vymaže z obchodného registra. Toto zrušenie neplatí pre fyzické osoby.

Kontakt