Druhy leasingu nehnuteľností

Financovanie podľa Vašich predstáv

Leasing s možnosťou odkúpenia za symbolickú hodnotu 1,- EUR

Tento typ leasingu spočíva v splatení celej hodnoty nehnuteľnosti leasingovým užívateľom počas doby leasingu. Kalkulácia leasingových splátok je nastavená tak, aby mohol leasingový užívateľ na konci zmluvnej doby leasingu odkúpiť predmet leasingu za symbolickú hodnotu 1,- EUR.

Leasing s možnosťou odkúpenia za zostatkovú hodnotu

Typ leasingu s možnosťou odkúpenia za zostatkovú hodnotu spočíva v princípe nevyplatenia celej hodnoty nehnuteľnosti leasingovým užívateľom počas doby leasingu. Leasingové splátky sa nastavia tak, aby na konci zmluvnej doby leasingu mohol odkúpiť leasingový užívateľ predmet leasingu za vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu. Táto zostatková hodnota môže byť vyplatená jednorázovo alebo zálohovo počas doby leasingu.

Finančný leasing

Tento druh leasingu je realizovaný tak, že nehnuteľnosť je vykázaná v súvahe leasingového užívateľa spolu s dlhodobým záväzkom voči spoločnosti DS service, s.r.o.. Takto si leasingový užívateľ odpisuje nehnuteľnosť v zmysle účtovných a daňových predpisov. Popri odpisoch účtuje aj o úrokových nákladoch. Minimálna doba trvania finančného leasingu je 12 rokov. Určuje to slovenská daňová legislatíva platná od roku 2003. Počas plynutia tejto doby si môže leasingový užívateľ nehnuteľnosť daňovo odpisovať. V porovnaní s 40-timi rokmi štadardnej doby odpisovania nehnuteľností, to leasingovému užívateľovi môže priniesť výrazné daňové úspory.

Operatívny leasing

Pri tomto druhu leasingu sa nehnuteľnosť vykáže v súvahe leasingového poskytovateľa. Leasingový užívateľ účtuje priebežne o jednotlivých splátkach. Leasingový užívateľ nemusí prostredníctvom operatívneho leasingu účtovať o dlhodobom záväzku, čo mu umožňuje v jeho súvahe zvyšiť pomer vlastného imania k cudzím zdrojom.

Spätný leasing

Pri tomto type leasingu ide o odpredaj už existujúceho objektu spoločnosti DS service, s.r.o. a následný prenájom od nej. Využitie tohto leasingu je hlavne pri zvýšení likvidity, na zreálnenie hodnoty majetku – vykázanie skytých rezerv.

Kontakt