Dobrovoľné dražby

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorej účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Dražobnou spoločnosťou označujeme obchodnú spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie dobrovoľných dražieb na základe osvedčenia podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dražobnou spoločnosťou je vlastne tzv. dražobník, ktorý ma na starosti priebeh celej dražby a musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Naša finančná spoločnosť DS service, s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom svojho zmluvného partnera aj tieto služby:

  • dražba hnuteľného majetku
  • dražba nehnuteľného majetku
  • dražba podniku alebo jeho časti
  • dražba iných prevoditeľných majetkových práv

Dražba môže byť vykonaná na základe návrhu vykonania dražby a na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby, ktorá sa uzatvára medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom. Dražby sú organizované na základe návrhu vlastníka, záložného veriteľa alebo inej osoby oprávnenej konať v mene vlastníka predmetu dražby. Navrhovateľ dražby podáva písomné vyhlásenie, že predmet dražby je možné dražiť. Pred začatím dražby musí byť účastníkovi dražby v uvedenom termíne v oznámení o dražbe umožnená obhliadka predmetu dražby. Dražba je prístupná všetkým záujemcom i verejnosti.

Ako vlastne dražba prebieha?

Priestory, v ktorých sa dražba koná, musia byť sprístupnené najmenej 30 min pred začatím dražby, verejnosti musia byť sprístupnené 10 min pred začatím. Dražba sa otvára vyvolaním, kde sa oznámi účastníkom predmet, cena dražby, práva a záväzky viaznúce na predmete dražby, najnižšie podanie a minimálne prihodenie. Dražba prebieha prihadzovaním, pričom ak počas dvojitej výzvy nikto neurobí vyššie podanie, licitátor oznámi posledné tretie podanie a po ňom vykoná príklep účastníkovi s najvyšším podaním. Týmto príklepom je dražba ukončená. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Pri dražbe nehnuteľných vecí, podniku alebo jeho časti alebo pri dražbe hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt, kde prekročí najnižšie podanie sumu 33 193,92 €, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Vlastníctvo predmetu dražby

Vlastnícke právo k vydraženej veci prechádza na vydražiteľa po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník vydá vydražiteľovi písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby. Súčasťou je rovnopis zápisnice o dražbe a podpísaný rovnopis oznámenia o dražbe. Pri prítomnosti notára dostane vydražiteľ 2 vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Dražobník zašle po zaplatení ceny predmetu dražby 1 vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnej správe katastra, ak predmetom dražby bol byt, dom alebo iná nehnuteľnosť. Po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľom k predmetu dražby je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ je povinný prevzatie predmetu dražby písomne potvrdiť.

K externým spolupracovníkom našej spoločnosti patria renomovaní znalci z rôznych odborov zapísaní v zozname súdnych znalcov, ktorí v prípade potreby ocenia Vaše pohľadávky, ako aj hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Dôraz kladieme na kvalitu, odbornosť a na ochranu všetkých dôverných informácií, ktoré sa dozvieme pri výkone činnosti a korektné jednanie s cieľom poskytnúť našim klientom komplexný servis rýchlo s čo najnižšími nákladmi.

Dražby sú vykonávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 232/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Všetky pojmy ohľadom dražby nájdete v našom DRAŽOBNOM SLOVNÍKU

Zákon 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Kontakt